June 22, 2024
Có thống kê rằng: quá nửa số bệnh nhân Parkinson đã từng hoặc có ý định tự sát. Một đoạn phim chế vui mang tính giải trí nhưng cũng có nhiều điều để suy nghĩ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *